Pravidla soutěže Cena Neuron Prima ZOOM

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tato pravidla (dále jen „pravidla“) upravují podmínky soutěže nazvané „Cena Neuron Prima ZOOM “ (dále též jen „soutěž“), jejímž pořadatelem je Nadační fond Neuron na podporu vědy, se sídlem Tržiště 366/13, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČ: 018 71 188, zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1054 (dále jen „pořadatel“).
  2. Účelem pořadatele jako nadačního fondu je podpora rozvoje vědy a výzkumu v České republice, podpora nové generace českých vědců, oceňování výsledků českých vědců, popularizace vědy a nápomoc při rozvoji mecenášství v oblasti vědy.
  3. Pořadatel je provozovatelem webové stránky umístěné na internetové adrese www.cenaneuronprimazoom.cz související se soutěží (dále jen „webová stránka“).
  4. Cenou (výhrou) v soutěži je poskytnutí nadačního příspěvku pořadatelem bez účelového určení.
 2. TRVÁNÍ SOUTĚŽE
  1. Termín soutěže bude zveřejněn na začátku roku 2018.
 3. ÚČAST V SOUTĚŽI
  1. Účast v soutěži je dobrovolná.
  2. Vyloučena je účast v soutěži prostřednictvím zástupce.
  3. Soutěžícím může být jen:
   1. fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky,
   2. která není v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k pořadateli a není ani osobou blízkou k osobě v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k pořadateli.
  4. Z účasti v soutěži může být rozhodnutím pořadatele vyloučen soutěžící, který v souvislosti se soutěží porušuje práva anebo poškozuje či ohrožuje oprávněné zájmy pořadatele nebo třetí osoby anebo jedná v rozporu s dobrými mravy.
  5. Pořadatel nemá povinnost informovat soutěžícího o tom, že byl vyřazen z účasti v soutěži pro nesplnění podmínek soutěže, pro porušení pravidel nebo o tom, že se nestal výhercem v soutěži.
 4. PŘEDPOKLADY PRO ÚČAST V SOUTĚŽI
  1. Společně se soutěžícím se na soutěži může podílet více jiných fyzických osob, přičemž všechny tyto osoby musí splňovat všechny předpoklady stanovené v čl. 3.3 pravidel (dále jen „členové týmu“).
  2. Členové týmu nejsou pro účely pravidel považováni za soutěžící, přičemž pořadatel s nimi nevstupuje do právního vztahu. Soutěžící je povinen zajistit plnění povinností a předpokladů stanovených v pravidlech i ze strany všech členů týmu, nevyplývá-li z okolností jinak. Soutěžící je povinen zajistit souhlas všech členů týmu se zpracováním jejich osobních údajů pořadatelem, a to ve stejném rozsahu, jak je tento souhlas poskytován ze strany soutěžícího dle čl. 10 pravidel.
  3. Předpokladem účasti v soutěži soutěžícím je:
   1. Vyplnění přihlášky do soutěže soutěžícím na webové stránce v době trvání soutěže, včetně vyslovení souhlasu se zpracováním osobních údajů soutěžícím. Přihláška do soutěže musí obsahovat náležitosti uvedené v přihlašovacím on-line formuláři umístěném na webové stránce.
   2. Nahrání krátkého zvukově obrazového záznamu (videa) v době trvání soutěže soutěžícím na server YouTube (prostřednictvím webového formuláře umístěného na webové stránce), jehož délka nepřesáhne tři (3) minuty (dále jen „audiovizuální záznam“), a to společně s krátkým popisem takového audiovizuálního záznamu. Audiovizuální záznam ani jeho krátký popis nesmějí směřovat k podpoře porušování základních lidských práv a svobod.
  4. V rámci soutěže může každý soutěžící nahrát maximálně pět audiovizuálních záznamů, s nimiž má zájem se soutěže zúčastnit.
  5. Pořadatel není povinen informovat soutěžícího o tom, že mu byla doručena přihláška.
  6. Pořadatel si může kdykoliv po dobu trvání soutěže vyžádat od soutěžícího doplňující informace či podklady související s přihláškou do soutěže či audiovizuálním záznamem. V případě, že soutěžící tyto doplňující informace či podklady pořadateli neposkytne nebo je neposkytne v dostatečném rozsahu, může být soutěžící ze soutěže rozhodnutím pořadatele vyloučen.
  7. Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že všechny informace poskytnuté po dobu soutěže pořadateli, včetně audiovizuálního záznamu jsou určeny k jejich zveřejnění na webové stránce či jiným způsobem a nejedná se tedy o důvěrné informace.
  8. Soutěžící dává pořadateli soutěže v souladu s ustanovením § 84 a § 85 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), souhlas s pořízením a užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním hlavní výhry (dále jen „snímek“) ve všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Soutěžící uděluje pořadateli tento souhlas bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne.
  9. Soutěžící je povinen zajistit souhlas všech členů týmu či jiných osob zachycených v rámci audiovizuálním záznamu ve stejném rozsahu, jak je tento souhlas poskytován ze strany soutěžícího dle čl. 4.8 pravidel.
 5. OBSAH POSKYTNUTÝ SOUTĚŽÍCÍM
  1. Obsah poskytnutý soutěžícím pořadateli v rámci soutěže (dále jen „poskytnutý obsah“) nesmí:
   1. být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy či v rozporu s dobrými mravy, včetně rozporu s regulací v oblasti duševního vlastnictví a regulací v oblasti nekalé soutěže;
   2. zasahovat do práv na ochranu osobnosti třetích osob či členů týmů;
   3. být hanlivý, urážlivý, pomlouvačný, nactiutrhačný, obscénní či zastrašující;
   4. poškozovat dobré jméno pořadatele;
   5. propagovat přímo či nepřímo podnikatelskou činnost žádné osoby.
  2. Pořadatel je oprávněn (avšak nikoliv povinen) provádět preventivní kontrolu poskytnutého obsahu. V případě, že by poskytnutý obsah mohl porušit pravidla, obecně závazné právní předpisy nebo dobré mravy, je pořadatel oprávněn poskytnutý obsah smazat či zabránit jeho šíření a dále je pořadatel oprávněn soutěžícího ze soutěže vyloučit.
  3. V případě, že v souvislosti s poskytnutým obsahem bude vůči pořadateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, je pořadatel oprávněn poskytnutý obsah neprodleně odstranit. V případě, že v souvislosti s poskytnutým obsahem bude vůči pořadateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, zavazuje se soutěžící předat pořadateli bezodkladně veškeré dokumenty a podklady nezbytné k úspěšnému vedení sporu s touto třetí osobou.
 6. LICENČNÍ OPRÁVNĚNÍ K POSKYTNUTÉMU OBSAHU
  1. V případě, že poskytnutý obsah nebo jeho část podléhá ochraně některým z práv k duševnímu vlastnictví (dále jen „dílo“), uděluje soutěžící zpřístupněním díla v rámci soutěže pořadateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (licence), a to za podmínek níže uvedených.
  2. Licence k dílu je poskytována jako nevýhradní a ke všem způsobům užití (včetně sdělování díla veřejnosti prostřednictvím internetu), a to v neomezeném množstevním a územním rozsahu. Pořadatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence). Pořadatel je oprávněn licenci k dílu postoupit třetí osobě. Pořadatel nabývá licenci k dílu okamžikem jeho zpřístupnění pořadateli. Licence je poskytnuta na dobu sedmdesáti (70) let od vzniku licence. Pořadatel není povinen licenci k dílu využít.
  3. Pořadatel je oprávněn k úpravám, změnám či zpracování díla, k jeho zařazení do souboru a k jeho spojení s jiným autorským dílem (či počítačovým programem), přičemž k úpravám, změnám či zpracování díla může docházet i prostřednictvím třetích osob. V případě změn díla provedených pořadatelem (třetími osobami pověřenými pořadatelem) je pořadateli poskytnuta licence i k takto změněnému dílu. Pořadatel je oprávněn uvádět dílo na veřejnost pod svým označením. V případě, že se jedná o nezveřejněné dílo, je pořadatel oprávněn k jeho zveřejnění a vydání.
 7. VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE
  1. Z přihlášených audiovizuálním záznamů vyhovujících pravidlům soutěže vybere pořadatel maximálně dvacet (20) nejvhodnějších. Takto vybrané audiovizuální záznamy budou společně s krátkým popiskem zveřejněna na webových stránkách (dále jen „vybraná videa“).
  2. Uživatelům internetu bude na webových stránkách umožněno hlasovat, které z vybraných videí považují za nejlepší. Výsledky tohoto hlasování uživatelů internetu jsou však nezávazné a mají pouze podpůrnou hodnotu.
  3. Po skončení hlasování uživatelů internetu podle čl. 7.2 pravidel odborná komise pořadatele a správní rada pořadatele určí z vybraných videí vítěze soutěže (výherce), přičemž zároveň stanoví pořadí prvních tří (3) vybraných videí.
  4. Při hodnocení audiovizuálním záznamů bude odborná komise pořadatele posuzovat zejména informační hodnotu audiovizuálního záznamu z hlediska vědeckého výzkumu, schopnost převést složitou problematiku do srozumitelné a přitažlivé formy, originalitu a jedinečnost zpracování, dramaturgii audiovizuálního záznamu a potenciál audiovizuálního záznamu nadchnout pro vědu širokou veřejnost.
 8. VÝHRA (CENA)
  1. V soutěži bude udělována jedna (1) první výhra (cena), kterou je poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 100.000,- Kč (dále jen „hlavní cena“).
  2. Předpokladem pro poskytnutí nadačního příspěvku (poskytnutí hlavní ceny) je uzavření zvláštní smlouvy mezi výhercem a pořadatelem ohledně poskytnutí nadačního příspěvku. V případě, že k uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku podle předchozí věty nedojde ve lhůtě šedesáti (60) dnů od vyhlášení výsledků soutěže, právo výherce na hlavní cenu zaniká.
  3. Jestliže výherce hlavní cenu odmítne, právo výherce na výhru a jeho účast v soutěži zanikají. Právo na výhru zaniká též takovému výherci, jehož z účasti na soutěži následně vyloučil pořadatel v souladu s pravidly.
  4. V případě, že v souladu s pravidly zanikne právo výherce na hlavní cenu, získává hlavní výhru další soutěžící v pořadí. V případě, že hlavní výhru nezíská žádný ze soutěžících na prvních třech místech pořadí, nebude hlavní výhra udělena.
  5. Právo na hlavní cenu nelze postoupit na třetí osobu.
 9. PŘEDÁNÍ HLAVNÍ CENY
  1. Předání hlavní ceny proběhne za podmínek stanovených pořadatelem a v souladu s jeho pokyny. Soutěžící, který získá v soutěži hlavní cenu, je povinen pro předávání hlavní ceny poskytnout pořadateli nezbytnou součinnost
  2. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky předávání hlavní ceny.
 10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
  1. Ochrana osobních údajů soutěžícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to následovně.
  2. Soutěžící souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů pořadateli, a to pro účely soutěže (včetně vyhodnocení soutěže) a pro účely propagace soutěže. Budou zpracovávány následující osobní údaje soutěžícího: jméno, příjmení, bydliště, dosažené vzdělání, zaměstnání, adresa elektronické pošty, fotografie a zvukově obrazové záznamy soutěžícího a členů týmu (dále jen „osobní údaje“). Osobní údaje mohou být pořadatelem zveřejněny.
  3. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  4. Soutěžící je povinen uvést správně a pravdivě všechny osobní údaje. Soutěžící je povinen oznámit pořadateli bez zbytečného odkladu jakékoli změny v osobních údajích.
  5. Soutěžící souhlasí s tím, že osobní údaje mohou být zpřístupněny také třetím osobám. Zpracováním osobních údajů soutěžícího může pořadatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
  6. Osobní údaje soutěžícího budou zpracovávány po dobu neurčitou.
  7. Soutěžící potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a úplné a že byl poučen o tom, že se z jeho strany jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  8. V případě, že by se soutěžící domníval, že pořadatel nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat pořadatele nebo zpracovatele o vysvětlení anebo požadovat, aby pořadatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  9. Požádá-li soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu pořadatel povinen tuto informaci předat. Pořadatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna na webové stránce. Pravidla jsou taktéž uložena v tištěné podobě u pořadatele.
  2. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla, soutěž odložit, přerušit nebo soutěž bez náhrady zrušit.
  3. Soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem související se soutěží se řídí právním řádem České republiky.

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Přihlásit se do soutěže